Генетичен код

Генетичен код (genetic code) – шифърът, чрез който е записана информацията в нуклеиновите киселини. Разчетен е при и РНК.

Фиг.1. С жълт цвят е означен началния (иницииращ) кодон (АУГ), а със син цвят - стоп кодоните при синтеза на белтъци (УАА, УАГ и УГА).

gen_kod1.jpg

Основни характеристики на генетичния код:

  1. Генетичният код е триплетен - всяка аминокиселина е кодирана чрез последователност от три нуклеотида (кодон) в молекулата на иРНК.
  2. Генетичният код е универсален - той е еднакъв за всички клетки - прокариотни и еукариотни.
  3. Генетичният код е непрекъснат - между  кодоните няма свободни нуклеотиди
  4. Генетичният код е неприпокриващ се - един нуклеотид влиза в рамките само на един кодон
  5. Генетичният код е изроден - за една и съща аминокиселина обикновено има повече от един кодон
  6. Генетичният код е еднопосочен - чете се винаги в една посока - от 5' към 3'-края.

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков